SousTitre

De Farizeeërs: heiligen of moordenaars?

ER zijn bisschoppen die catechismussen schrijven waarin ze de Farizeeërs neerzetten als «zeer vroom, zeer zuiver, zeer voorbeeldig». Ze beweren zelfs dat Jezus een leerling van hen was. Dit onderricht staat haaks op de Evangelies en de Traditie, maar ligt helemaal in lijn met Vaticanum II.

Wij moeten echter de leer van Jezus volgen zoals beschreven in de Evangelies. Hij wilde ons voor altijd waarschuwen voor de Farizeeërs. Deze mensen waren hypocrieten. Ze beweerden een religie te beoefenen die superieur was aan die van anderen, terwijl ze puur formeel was. Jezus verafschuwde hun huichelarij en slechtheid en stelde hen genadeloos aan de kaak.

De Farizeeërs praktiseerden de Wet op ostentatieve wijze; ze stonden te bidden op de hoeken van de pleinen om door de mensen gezien te worden en feliciteerden zichzelf met al hun goede daden. Het volk hield hen voor heilige mannen, rechtvaardig en vroom in de ogen van God, maar zij verachtten het gewone volk (vgl. Jo 7, 48-49).

Jezus zal hun ongelooflijke hypocrisie blootleggen. Hij zal laten zien dat de Farizeeërs niet alleen formalisten zijn, trots en hebzuchtig, maar ook goddeloze personen: «Gij laat het gebod van God varen
en houdt vast aan de overlevering van mensen!
»

«Het is fraai dat gij het gebod van God buiten werking stelt om uw overlevering te handhaven! Mozes heeft immers gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet sterven. En toch leert gij: Als iemand tot zijn vader of moeder zegt: alles waarmee ik u zou kunnen helpen, is Korban, dat betekent offergave, dan staat ge hem niet meer toe iets voor zijn vader of moeder te doen. Zo maakt ge het woord Gods krachteloos ten gunste van uw overlevering die gij doorgeeft. En ge doet meer van dergelijke dingen» (Mc 7, 10-13).

We voelen Christus trillen van heilige woede tegenover zo'n goddeloze hypocrisie. De Farizeeërs zullen nooit reageren op dergelijke beschuldigingen, maar ze zullen zich bedreigd voelen in dat valse prestige dat hen in staat stelde over heel Israël te heersen. Ze hadden de mensen tot slaaf gemaakt, maar Onze-Lieve-Heer komt het volk verlossen van deze onrechtvaardige betutteling! 

Christus heeft de Farizeeërs getoond als leugenaars en huichelaars; ze zijn het voorbeeld van de hypocrieten van alle tijden – totdat het Tweede Vaticaans Concilie onze religie en de Evangelies begon te veranderen. En nu wil men ons laten geloven dat de evangelisten ons hebben misleid en dat de Farizeeërs eigenlijk «vrome en voorbeeldige» mensen waren! Hoe kan dat, na de overduidelijke waarschuwingen van Jezus die door de hele Traditie zo getrouw weerspiegeld zijn geweest?

De reden is dat we vandaag hetzelfde drama herbeleven: er zijn christenen die hetzelfde verraad plegen als de Farizeeën toen. Wie zijn de Farizeeërs van vandaag?

Het zijn mannen die zichzelf een autoriteit toekennen die ze niet hebben, die titels en gewaden dragen die ze niet verdienen en die beweren door hun «katholieke daden» een nieuwe, volmaaktere religie te beleven. Ze verachten het gewone volk van «praktiserende gelovigen» die tevreden zijn met de werken van de traditionele toewijding! Dit volk dat trouw probeert de morele wet in praktijk te brengen, dat onophoudelijk vergeving vraagt voor zijn zonden, dat tevreden is met het gehoorzamen aan de geboden van God en van de Kerk, dat het Credo en het Pater Noster gelooft en opzegt zonder de waarheden ervan in vraag te stellen en dat probeert zijn redding tegemoet te gaan!

Deze zogenaamde theologen hebben een kolossale minachting voor dit gewone volk dat zijn kleine catechismus heeft geleerd. Ze zijn vol uiterlijk vertoon, kloppen zichzelf op de borst dat ze niet zijn zoals de rest van de mensen. Zíj hebben de H. Lijkwade of de verschijningen van Fatima niet nodig om te geloven... en hún geloof bestaat er niet in een hele catalogus van kant-en-klare waarheden te herhalen! Ze zijn ervan overtuigd dat dankzij hen de Kerk een nieuw Pinksteren zal beleven… waar we intussen al decennialang vruchteloos op wachten!

In 1963 zei kardinaal Siri tegen mij: «De Kerk beleeft vandaag haar Goede Vrijdag zoals haar Verlosser, maar zij zal haar paasdag kennen!» Wat een lange weg is er sindsdien al afgelegd; er lijkt geen einde te komen aan deze Goede Vrijdag! Het lijkt erop dat de lichten van Geloof, Hoop en Liefde één voor één uitgaan, in een menigte zielen.

We moeten beseffen dat wij nu de laatste confrontatie tussen de duivel en de H. Maagd beleven. Laat ons dan ook niet verbaasd zijn dat we steeds meer geïsoleerd en vervolgd worden. Dat is ons deel en de H. Teresia van het Kindje Jezus benijdde ons erom.

De kudde wordt verstrooid omdat de Herder opnieuw wordt geslagen. Het is Jezus Christus, onze Goede Herder, die wordt gehaat, vervolgd en gekruisigd in zijn leden, in zijn martelaren verspreid over alle landen van de aarde. Wij die Hem trouw willen zijn, moeten met Hem leren lijden om in zijn heerlijkheid te delen.

Abbé Georges de Nantes
uittreksels uit de preek van 10 maart 1985