53. Jullie zijn allemaal broeders
en hebben slechts één Vader en één Moeder

Dat alle mensen broeders worden is volgens de falangist mogelijk. Die universele broederschap, waarop men moet hopen, is een recht en bijgevolg ook een plicht. 

1. De universele broederschap is een feit dat steunt op de eenheid van het menselijk geslacht. Van die eenheid getuigt, volgens vaststaande gegevens van de filosofie en de meest aannemelijke wetenschappelijke hypothesen, de gemeenschappelijke oorsprong van alle mensen. De eenheid ging vooraf aan alle verschillen van ras en beschaving, van talen en zeden. Het menselijk geslacht vormt één familie die, volgens de goddelijke Openbaring in overeenstemming met het oordeel van de filosofie en de hoogstwaarschijnlijke bevindingen van de antropologie, voortkomt uit een uniek mensenpaar, geschapen in de gerechtigheid en de heiligheid van de genade. 

Daarom kan God, die er de Schepper van is, in alle waarachtigheid in Adam de Vader van alle mensen genoemd worden. Door zijn providentiële genade geeft Hij aan hun natuurlijke broederschap een geheiligd karakter en een morele waarde van bovennatuurlijke waarheid, goedheid en schoonheid.

2. Die broederschap werd echter geschonden door de afwijzende houding en de misdaden van de mensen ten gevolge van de erfzonde: hun eerste opstand tegen God, hun Vader. Niettemin blijft de broederschap onverkort gelden, zelfs al lijkt ze in onze gebroken wereld veeleer een werk van heldhaftigheid en is ze vaak zelfs gewoon onmogelijk zonder de hulp van Boven, door de bemiddeling van het Onbevlekt Hart van Maria.

3. Al verzaken de andere mensen aan die grote opdracht om hun religie, hun filosofie en hun wetten te kunnen aanpassen aan hun eigen passies en moordzuchtige praktijken, toch verkondigen de christenen luid dat JEZUS CHRISTUS door zijn Kruis alle obstakels van hoogmoed, egoïsme en haat heeft neergehaald. Hij heeft alle mensen opnieuw verzoend met God, hun Vader, en met elkaar, zonder uitzondering, op basis van hun gemeenschappelijke adoptie als kinderen van God en van Maria.

De universele broederschap onder de mensen, door de Schepper op bewonderenswaardige wijze ingesteld en gegrondvest op de eenheid van natuur en de oorspronkelijke ongeschondenheid in genade en gerechtigheid, werd op een nog wonderbaarlijker wijze hersteld door Jezus Christus. Daardoor is die broederschap als recht verworven voor alle mensen, in afwachting dat zij haar in de praktijk beleven in de Kerk door het geloof.

4. Daaruit volgt dat de falangist, samen met de Kerk, slechts een afkeuring en een veroordeling kan uitspreken over ideologieën en politieke systemen die racisme prediken en propaganda voeren voor een filosofisch, religieus of moreel elite-denken. Uitgaande van de ongelijkheid tussen individuen, volkeren of rassen besluiten zij tot een verschil in natuur, in bestemming, in morele wet: de Übermenschen zijn geroepen tot kennis, macht en bezit, terwijl de inferieure rassen, de Untermenschen, gedoemd zijn tot slavernij en vernietiging.

Typevoorbeeld is het nazisme, dat intrinsiek antichristelijk is, met zijn extreme cultus van het Germanendom, zijn waanzinnig antisemitisme, zijn absurd racisme met wetenschappelijke pretenties en zijn Nietzscheaanse ethiek. Hetzelfde geldt voor het marxistisch-leninistisch-stalinistisch communisme, de vreselijkste vorm van totalitaire barbaarsheid die de wereld ooit gekend heeft; het zet het biologisch racisme om in klassenstrijd, waarbij de “historische dialectiek” van de liquidatie van alle lastposten (en dat zijn er miljoenen!) de voorwaarde maakt voor het toekomstig geluk van de mensheid.  

In tegenstelling daarmee zal de falangist zich naar het woord en het voorbeeld van pater Charles de Foucauld tot « broeder van iedereen » maken. Zijn politiek is geen van het geloof gescheiden domein. Zij is voor zijn broeders slechts een weldaad in de mate waarin zij in volledige overeenstemming is met de zending van de Kerk, die erin bestaat het werk van de Verlossing tot vervulling te brengen door de verwezenlijking van de universele broederschap waarvoor Christus gestorven is. Zo knoopt hij aan met het ideaal van de christenheid, die als enige een waarachtige vooruitgang van de mensheid bewerkstelligde, zoals de geschiedenis bewijst.