73. De naties zijn sterfelijk

1. Onze-Lieve-Vrouw heeft ons in Fatima op 13 juli 1917 verwittigd: « Verschillende naties zullen vernietigd worden. » Daarvan zijn we getuige, in een steeds sneller tempo, naarmate onze naties vergeten dat ze geboren zijn uit een diep en krachtig religieus gevoelen en breken met de christelijke beginselen waarop ze gestoeld zijn.

Onder de druk van de communistische veroveringsoorlogen, de schepping van grotere staatkundige eenheden of de gewapende strijd tegen het gezag van de staat verdwenen hele naties van de wereldkaart of gewoon uit het internationaal leven om op te gaan in ruimere gehelen, als voorspel tot de mondialisering.

2. Niettemin is het nationaal bewustzijn diep verankerd in de volkeren. Daarom hebben de revolutionairen vaak eerst met de vlag van het nationalisme moeten zwaaien om hun doel te bereiken! In hun huidige ontgoocheling zijn de volkeren gevoelig voor de herinnering aan hun verleden dat vreedzamer en gelukkiger was en dat een realiteit blijft ondanks de onophoudelijke negatieve propaganda. Die herinnering zou kunnen leiden tot een heilzame reactie.

Maar de revolutionaire ideeën zijn zo algemeen verspreid en worden overal zozeer als de waarheid en het opperste goed beschouwd dat elke nationalistische reactie er vandaag de gevangene zou van zijn en bijgevolg gedoemd zou zijn om te mislukken. Want hoe kan een natie gered worden als men gehecht blijft aan de democratie die haar verdeelt en aan de Rechten van de Mens die het individualisme betonneren?

3. De lessen van de geschiedenis en het onderricht van de Kerk wijzen in dezelfde richting: « De christenheid vormt één lichaam waarvan Christus het hoofd is en waarvan de H. Geest de ziel of het levensbeginsel is. Er is in het verleden nooit iets geweest dat groter was en er zal in de toekomst niets zijn dat beter is dan dit Lichaam dat stap voor stap heel de mensheid moet winnen. Elke echte wetenschap, elke ware kunst, al wat goed is en elke vooruitgang schrijven zich in die beweging in. Als wij niet willen weten van het messiaans Koninkrijk van Christus, dan zullen wij opgezadeld worden met het monolithisch imperialisme van Satan, die de opstandige wereld doorheen maçonnieke republieken en socialistische democratieën naar de communistische slavernij van het atheïstisch materialisme voert. Dat is de verwittiging van Fatima. Ofwel Jezus, door Maria, in Maria en voor Maria. Ofwel de hel in deze wereld als voorafbeelding van de hel in het hiernamaals. Elke slechte politiek komt voort uit ideologische en feitelijke ontrouw aan de totale Christus en aan de christenheid. Een goede politiek zal pas het daglicht zien als de geesten bevrijd zijn van de pseudochristelijke utopie en zich terug ten dienste stellen van de waarachtige christelijke wereld » (abbé de Nantes).