91. De hervorming van het gerecht:
het staatshoofd als eerste magistraat

Recht spreken was de oudste en meest glorierijke roeping van de Franse koning, die boven zijn machtigste vazallen stond: hij was de soevereine Rechter, een functie die door de H. Lodewijk tot haar hoogste graad van volmaaktheid werd gebracht. Het was daarin dat het geheim school van de gehechtheid van het gewone volk aan de Kroon. Maar sinds de Franse Revolutie is de rechtspraak niet langer een gewijde, gerespecteerde, onafhankelijke instelling; de grofste onrechtvaardigheden kunnen straffeloos begaan worden. De zgn. onafhankelijkheid van het gerecht is dan ook een leugen.

1. Bijgevolg zal het staatshoofd eisen de eerste magistraat van Frankrijk te zijn, steunend op zijn koninklijke zalving die hem raad en kracht schenkt om de vrijheid van de nationale magistratuur te waarborgen. Omdat het hoogste gezag volledig gewijd is aan het algemeen belang, zal het gerecht niet aarzelen om er openlijk afhankelijk van te zijn.

2. Want om echt gerechtigheid uit te oefenen mag men niet schatplichtig aan iemand zijn en mag men voor niemand bang zijn. Door bovennatuurlijke roeping en van vader op zoon geërfde voorkeur is de soeverein de aangewezen verdediger van de nederigen tegen de machtigen, van de armen eerder dan de rijken, zelfs van het volk tegen zijn functionarissen. Alleen een soeverein, onafhankelijk en wettig staatshoofd kan zonder aarzelen optreden tegen de haaien van financiën, industrie en handel en tegen alle geheime krachten die een staat in de staat zouden willen vormen.

3. Bovendien kan men slechts echt het genie van de rechtspraak bezitten wanneer men in zijn eigen leven boven ideologieën en utopieën staat, boven ambities van familie of stand, beheer van grote geldstromen en druk van allerlei belangen. Alleen het soevereine staatshoofd ademt gerechtigheid uit. Hij zal de rechtspraak doen uitoefenen door zijn magistraten in tribunalen en hoven, hij zal haar beschermen in de vele traditionele vormen van jurisprudentie op lokaal en professioneel vlak. Tenslotte geniet hij van het recht om in elke procedure rechtstreeks in te grijpen, al zal de wijsheid hem ingeven er slechts hoogst uitzonderlijk gebruik van te maken en enkel in het hogere belang van het land.

4. De rechtspraak kan onmogelijk gelaïciseerd of atheïstisch zijn. Zonder God bestaat er geen gerechtigheid, maar enkel de heerschappij van het onrecht. De rechters, door het staatshoofd gemachtigd om volgens de wetten en in geweten te oordelen, zullen zitting houden onder het Kruis, waarvoor ze de eed hebben afgelegd die nodig is voor het uitoefenen van hun rechterlijke functie.

5. Het staatshoofd beschikt over gerechtelijke en administratieve, burgerlijke en militaire politiediensten om elke inbreuk op de wetten en reglementen van de staat en van de lokale instellingen te voorkomen of te sanctioneren.