TIJDLIJN :
leven en werk van abbé de Nantes

Deze tijdlijn wil niet alle werken en alle gebeurtenissen uit het leven van Georges de Nantes oplijsten, maar geeft er een schematisch overzicht van. Tegelijkertijd verwijzen wij naar de belangrijkste historische feiten.

   

 

levensloop

 

 

in de Kerk en de wereld

 

       
1924
 
 
Mme de NantesM. de Nantes3 april: geboorte in Toulon.
 
1925
   
Verschijningen in Pontevedra.
1926
   
Pius XI veroordeelt de Action française.
1929
   
Verschijning in Tuy.
1930
 
M. et Mme de NantesZijn vader bekleedt wisselende posten. Georges de Nantes studeert zes jaar bij de maristen in Toulon en twee jaar bij de jezuïeten in Brest.
 
1936
   
L'appel du silence (film van Léon Poirier over het leven van Charles de Foucauld).
1937
 
Georges de Nantes au PuyOktober: voor vier jaar leerling bij de Broeders van de christelijke scholen op het pensionaat Notre-Dame de France in Le Puy.
Maart: pauselijke veroordeling van het communisme et het nazisme.
1939
   
Le pape Pie XII12 maart: Pius XII tot paus verkozen.
1 april: einde van de Spaanse burgeroorlog.
3 september: de Tweede Wereldoorlog breekt uit.
1940
   
Maréchal Pétain10 juli: maarschalk Philippe Pétain staatshoofd van Frankrijk. Nationale revolutie.
1941
 
Oktober: katholieke faculteit van Lyon, getuigschrift van psychologie.
 
1942
 
Juni: vrijwilliger in de Chantiers de jeunesse van de Nationale revolutie.
31 oktober: toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart.
1943
 
Séminaire d'Issy-les-MoulineauxOktober: studies filosofie aan het seminarie van Issy-les-Moulineaux bij Parijs.
Coeur Immaculé de Marie
1944
 
Zomer 1944 en 1945: vakantiestages in Lyon.
 
1945
 
Oktober: aanvang van zijn studies theologie.
Procès du Maréchal Philippe Pétain11 februari: akkoorden van Jalta, begin van de communistische expansie.
23 juli – 15 augustus: proces van maarschalk Pétain.
1946
   
20 november: begin van de oorlog in Indochina.
1947
 
Laatste studiejaar aan het Séminaire des Carmes en aan het Institut catholique in Parijs.
 
1948
 
Ordination de l'abbé de Nantes27 maart (Stille Zaterdag): priesterwijding door Mgr. Caillot, bisschop van Grenoble.
Eerste mis in de kerk van Chônas, op Paasdag.
Oktober: docent filosofie bij de Frères missionnaires des campagnes.
Soeur Lucie de Fatima25 maart: intrede van zuster Lucia in de karmel van Coïmbra.
1949
 
Herfst: redacteur van de politiek-religieuze kroniek in het dagblad van de Action française, onder het pseudoniem “ Amicus ”.
Vervolgt zijn universitaire studies (4 licenties) en schrijft een dubbele doctoraatsthesis in de theologie, over “ De persoon en zijn relaties ” (niet voltooid) en “ De metafysische structuur van de persoon bij de H. Thomas van Aquino ” (geweigerd wegens vermeend modernisme in 1952).
 
1950
 
Juni: zijn anti-modernistisch en anti-progressistisch onderricht leidt tot zijn verplicht vertrek bij de Frères missionnaires des campagnes.
Oktober: aalmoezenier bij de Blinde zusters van Sint-Paulus in Parijs.
Augustus: encycliek Humani Generis.
1 november: plechtige afkondiging van het dogma van de Tenhemelopneming van Maria.
1951
 
Juni: eerste reis naar Rome, voor de zaligverklaring van Pius X. Klacht bij het H. Officie tegen het boek van pater Yves Congar, Echte en valse hervorming van de Kerk.
23 juli: dood van maarschalk Pétain.
1952
 
April: verwijdering uit het bisdom Parijs door kardinaal Feltin, ten gevolge van een voordracht gehouden in Nantes : Le MRP, fourrier du communisme (tegen de christendemocraten).
Zomer: door zijn bisschop geroepen om te doceren aan het grootseminarie van Grenoble; de benoeming leidt tot kabaal, hij moet vertrekken en staat terug « op de straatstenen van Parijs ».
L'abbé de Nantes professeurSeptember: godsdienstleraar en nadien docent filosofie en verantwoordelijke internaat aan het college van de oratorianen in Pontoise. Hij maakt kennis met de toekomstige broeders Bruno en Gérard.
7 juli: Sacro vergento anno. Onvolledige toewijding van Rusland.
 
 
 
16 november: dood van Charles Maurras.
1953
     
1954
   
7 mei: val van Dien Bien Phu, definitief verlies van Frans Indochina.
1 november: begin van de oorlog in Algerije.
1955
 
L'abbé de Nantes professeurJuni: ontslag uit het college van Pontoise om het noviciaat bij de karmel te kunnen beginnen, maar hij wordt daar op het laatste moment geweigerd wegens zijn te reactionaire geest.
September: docent filosofie voor drie jaar aan het Collège de Normandie.
 
1956
 
1 oktober: eerste Brief aan mijn vrienden (Lettre à mes amis). Zij verschijnen vervolgens aan het ritme van een twintigtal per jaar.
Januari: Sovjetinval in Hongarije.
1957
 
Januari – november: De islam onder het ontleedmes. Recensie van het werk van Hanna Zacharias over de Koran, verschenen in L'ordre français.
Maart: ontmoeting met pater Théry, o.p. (Hanna Zacharias), die hem aanmoedigt zijn eigen communauteit te stichten.
Redactie van de Regel.
November 1957 – Augustus 1958: bedevaarten naar Lisieux, Lourdes en Ars.
Retraites in de Grande Chartreuse en bij de Kleine zusters van pater de Foucauld in Montpellier.
26 december: onderhoud van zuster Lucia met pater Fuentès.
   

 

belangrijkste gebeurtenissen

 

 

voornaamste studies

 

 

in de Kerk en de wereld

 

         
1958
 
9 januari: onderhoud met Mgr. Le Couëdic die voor hem een plaats reserveert in het bisdom Troyes.
Église de Villemaur15 september: installatie als pastoor van Villemaur, Pâlis en Planty, drie plattelandsdorpen. Stichting van de communauteit van de Kleine broeders van het H. Hart van Villemaur, met broeder Bruno en broeder Gérard.
1957-1961: geestelijke brieven (pater de Foucauld, de H. Familie in Nazareth, de H. Geest en de Kerk).
Maart: Chroesjtsjov partijleider van de USSR.
28 september: stichting van de Vijfde Franse Republiek (Charles de Gaulle).
Le pape Jean XXIII28 oktober: Joannes XXIII tot paus verkozen.
1959
 
Vruchtbaar parochiewerk.
Frère Bruno en AlgérieDe eerste broeders (Bruno, Gérard en Christian) doen hun militaire dienst in Algerije.
Oktober: begin van de reeks over Het mysterie van de Kerk en de Antichrist. Aanklacht tegen de progressistische ketterij.
Augustus: Joannes XXIII beslist om het Derde Geheim van Fatima niet bekend te maken.
1960
   
Januari: 1960, jaar 1 van de expansie van het wereldcommunisme.
17 mei: brief van Mgr. Venancio aan alle bisschoppen van de wereld.
1961
 
6 augustus: Mgr. Le Couëdic overhandigt het kloosterhabijt.
Juli: begin van de reeks Evangelie en politiek (verdediging van Frans Algerije).
22 april: putsch van de generaals in Algiers.
December: India valt Goa binnen.
1962
 
14-31 maart: internering in het grootseminarie van Troyes, op bevel van de regering, voor zijn publieke tegenstand tegen het vertrek van Frankrijk uit Algerije.
11 oktober: openlijke oppositie tegen Vaticanum II.
21 november: men weigert broeder Bruno en broeder Gérard de priesterwijding.
Concile Vatican II1962-1965: kroniek van Vaticanum II. De concilieteksten worden één na één geanalyseerd en de dwalingen ervan ontmaskerd.
18 maart: akkoorden van Evian over Algerije.
26 maart: schietpartijen in Algiers.
 
11 oktober: openingstoespraak van het Tweede Vaticaans Concilie.
22-28 oktober: Cubacrisis.

1963

 
April: ultimatum van Mgr. Le Couëdic: zwijgen of vertrekken.
4-21 juni: tweede reis naar Rome om gerechtigheid te vragen. Onderhoud met kardinaal Philippe.
15 september: suspensie « ab officio ». De communauteit wordt gedwongen om Villemaur te verlaten en vestigt zich in Saint-Parres-lès-Vaudes.
Januari – februari: brieven over Teilhard de Chardin en Karl Rahner.
Maison St-Joseph
11 april: encycliek Pacem in Terris.
Pape Paul VI21 juni: Paulus VI tot paus verkozen.
1964
 
Mei: derde reis naar Rome.
September: eerste retraite van de communauteit op band opgenomen. Dat zal voortaan elk jaar gebeuren.
Constitutie Lumen Gentium.
6 augustus: Encycliek Ecclesiam Suam.
December: Paulus VI in Bombay.
1965
 
Mgr Le Couëdic, évêque de Troyes10-19 december: door Mgr. Le Couëdic bedreigd met een sanctie. Schriftelijk antwoord.
Februari - juli: De Kerk en de MASDU. Kritische analyse van de ketterij van Paulus VI die van de Kerk een « Beweging voor Geestelijke Animatie van de Wereldwijde Democratie » maakt.
Paul VI à l'ONU
Conciliaire verklaringen: - Nostra Ætate - De godsdienstvrijheid - De oecumene
4 oktober: Paulus VI spreekt de UNO toe.
Constitutie Gaudium et Spes.
7 december: sluiting van het Concilie. Afkondiging van de cultus van de Mens door Paulus VI.
1966
 
April: beroep op Rome. Mgr. Le Couëdic weigert het beroep over te maken aan kardinaal Ottaviani.
Juli: inleiding van de zaak van abbé de Nantes bij het H. Officie.
25 augustus: hij wordt gesanctioneerd met de suspensie « a divinis » omdat hij zijn smeekschrift gepubliceerd heeft.
Februari - juli: Commentaar op het Credo, I tot VI (brieven voorgelegd aan de bisschoppelijke censuur).
September – Februari 1967: Over het arianisme en de MASDU.
Het liturgisch jaar, publicatie van alle opgenomen preken (idem in 1980 en 1985).
MaoHerfst: culturele revolutie in China.
1967
 
Premier numéro de la Contre-Réforme catholique au XXe siècleOktober: eerste nummer van La Contre-Réforme catholique au XXe siècle, een maandelijks tijdschrift dat de Brieven aan mijn vrienden vervangt.
Notre-Dame de FatimaJuni: De ware boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.
 
 
Oktober – maart 1968: open brief aan Paulus VI.
Februari: ontslag van Mgr. Le Couëdic.
26 maart: encycliek Populorum progressio.
Mei: reis van Paulus VI naar Fatima.
5-10 juni: Zesdaagse Oorlog.
1968
 
25 april – 5 juli: begin van het proces voor het H. Officie. Aangemoedigd door Mgr. Marcel Lefebvre weigert abbé de Nantes een formule van algemene herroeping te ondertekenen.
Februari: eerste Mystieke bladzijde.
April – oktober: open brief aan kardinaal Lefebvre over de nieuwe catechismus.
Mei: manifestaties van mei 68.
30 juni: het Credo van Paulus VI.
25 juli: encycliek Humanæ Vitæ.
1969
 
Februari: startschot van de nationale kruistocht tegen de nieuwe catechismussen, vanuit de zaal van de Mutualiteit in Parijs.
23 mei: onderhoud met kardinaal Lefebvre in Troyes; nieuwe weigering om te ondertekenen.
7 juli: ultimatum van kardinaal Seper.
16 juli: Mijn katholieke geloofsbelijdenis (antwoord op het ultimatum).
21 juli: bezoek van integristische priesters aan het Maison Saint-Joseph, in een (mislukte) poging om abbé de Nantes te doen deelnemen aan hun schismatieke rebellie.
9 augustus: kennisgeving van de congregatie voor de geloofsleer : abbé de Nantes wordt « gediskwalificeerd ».
L'abbé de Nantes en 1971Mei 1969 – augustus 1970: brief over de Hollandse catechismus.
Oktober 1969 - juni 1970: dispuut over de nieuwe mis, die abbé de Nantes met overtuigende argumenten beoordeelt als « geldig hoewel verwerpelijk ».
Mgr Albino Luciani
15 december: Albino Luciani aangesteld tot patriarch van Venetë.
1970
 
David BoyceFebruari: eerste nummer van The Catholic Counter-Reformation. Engelse vertaling door Dr. David Boyce.
Maart: stichting van de Liga van katholieke Contrareformatie.
Oktober: eerste congres van de Liga, dat van dan af elk jaar zal plaatshebben.
Februari: De Kerk, alleen de Kerk! Definiëring van de weg die de CRC wil volgen.
 
 
December: De vrede van de Kerk, schrijven waarin de voorwaarden voor een bestand onder katholieken geformuleerd worden.
 
September: interventie van het Jordaanse leger tegen de PLO van Arafat.
1971
 
Januari: oprichting van de eerste regionale afdelingen van de Liga.
Oktober: stichting van de Kleine zusters van het H. Hart, die zich vestigen in het Maison Sainte-Marie.
Abbé de Nantes geeft voordrachten op verschillende plaatsen in Frankrijk en daarbuiten.
Augustus: De katholieke godsdienst van de H. Pius X en de politieke utopie van Z.H. Paulus VI, over de tegenspraak tussen de Brief over de Sillon en de toespraken van paus Montini.
14 oktober in de zaal van de Mutualiteit in Parijs: Op weg naar Vaticanum III, het concilie van de Contrareformatie.
Salle de la Mutualité - Paris - Vatican III
1972
  L'abbé de Nantes - Salle de la mutualité
December 1971 – oktober 1972: begin van de maandelijkse voordrachten in de zaal van de Mutualiteit, te beginnen met de reeks Vaticanum III voorbereiden.
Augustus: Onze-Lieve-Vrouw, heb medelijden !
Toeval en zekerheid (G. Salet), over de oorsprong van het leven, het DNA en de moleculaire biologie.
1973
 
Liber accusationis I - Rome 197310 april: abbé de Nantes, de broeders en een delegatie van de Liga brengen de Liber accusationis in Paulum Sextum naar Rome.
Oktober: verschijning van het eerste nummer van Ecclesia Credens, Nederlandstalig tijdschrift dat het gedachtegoed van de CRC uitdraagt.
8 oktober: toewijding van de Liga aan het H. Hart van Jezus (3500 katholieken in de Mutualiteit).
November: uitdeling van de Liber aan de Romeinse clerus, maar zonder gevolg.
December 1972 – Oktober 1973: Kerygmatiek, theologie gebaseerd op de aankondiging van de apostolische prediking, waardoor een antwoord gegeven wordt op de moderne vraagstukken door een beter begrip van het mysterie.
Uitbreiding van het aantal audiocassettes : retraites van de Goede Week, Pinkstersessies, Allerheiligensessies, feesten van het H. Hart en de Tenhemelopneming, enz.
Januari: terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Viëtnam.
10 juni: Jom-Kippoeroorlog.
26 juni: staatsgreep van generaal Pinochet in Chili.
1974
 
April: eerste (bedekte) waarschuwing tegen de schismatieke tendens van Mgr. Lefebvre.
September: opening van de Permanence Charles de Foucauld in Parijs.
Oktober: proces Isorni vs. de Nantes over de verantwoordelijkheid van de Joden in het proces van Jezus.
November – december: eerste reis naar Canada.
Januari – augustus: Katholieke apologetica, hernieuwde bewijsvoering over de geloofwaardigheid van het christendom, in antwoord op de moderne tegenwerpingen van wetenschap en filosofie.
28 september: Eenheidsformule van de Liga, in drie punten.
19 oktober in Parijs: Voor een nieuwe christenheid in het teken van Fatima.
November: eerste kroniek van de politieke en religieuze actualiteit tijdens de maandelijkse voordrachten in Parijs (sindsdien elke maand).
April: verklaring van de Franse bisschoppen over abortus.
26 april: Anjerrevolutie in Portugal.
Mei: Valéry Giscard d'Estaing president van Frankrijk.
Juni: Watergateschandaal, aftreden van president Nixon.
Jongerenconcilie in Taizé.
Oktober: memoires van kardinaal Mindzenty.
November: goedkeuring van de abortuswetgeving in Frankrijk (wet-Veil).
1975
 
Februari: reis naar Écône. In zijn editorialen spoort abbé de Nantes Mgr. Lefebvre aan om het voortouw te nemen in het leerstellig debat met Rome.
Maart: Mgr. Lefebvre keurt abbé de Nantes publiekelijk af.
September: eerste camp-retraite van de CRC. Dergelijke kampen zullen elk jaar doorgaan, over allerlei historische en leerstellige thema's.
Februari – November: De grote crises in de Kerk, voor een beter begrip van onze marsrichting : geen integrisme of progressisme maar traditionalisme.
22 november in Parijs: Voor een katholiek nationalisme.
Versnelde communistische expansie: Zuid-Viëtnam, Laos, Cambodja, Angola, Mozambique, Ethiopië, Madagascar.
1 augustus: akkoorden van Helsinki over veiligheid en samenwerking in Europa.
20 november: dood van Franco. Juan Carlos koning van Spanje.
1976
 
Zomer: begin van de fietskampen. Zij zullen elke zomer enkele honderden jongeren groeperen onder leiding van de broeders en doorheen heel Frankrijk.
In zijn editorialen ontmaskert abbé de Nantes de weg die Mgr. Lefebvre inslaat als de weg naar het schisma.
Januari – november: De grote debatten van onze tijd, definiëring van een kritisch en vooruitziend traditionalisme.
Cursus filosofie gegeven in het Maison Saint-Joseph.
13 november in Parijs: Franse authenticiteit, over de rol van het echte Frankrijk in de wereldwijde geopolitiek.
Dieu est Dieu, nom de Dieu ! (Maurice Clavel)
Le Mal français (Alain Peyrefitte).
November: Jimmy Carter president van de Verenigde Staten.
1977
 
Januari – maart: publiek debat met pater Congar over de godsdienstvrijheid en de zgn. onfeilbaarheid van het Concilie.
L'abbé de Nantes lors d'une controverse avec le P. Congar
November 1976 – Augustus 1977: De sacramenten, theologie en pastoraal over de zeven sacramenten.
Januari 1977 – augustus 1978: De katholieke Contrarevolutie, een reeks politieke, historische en militaire studies in reactie op het boek van Peyrefitte.
19 November in Parijs Goelag of christenheid, antwoord op de zgn. « nieuwe filosofen ».
27 februari: onwettige bezetting van de Parijse kerk Saint-Nicolas-du-Chardonnet door de fraterniteit Saint Pie X.
Juni: Brezjnev president van het Opperste presidium van de USSR.
Le Cardinal Luciani et Soeur Lucie de Fatima
11 juli: onderhoud van zuster Lucia met kardinaal Luciani.
1978
 
13 juni: ontmoeting met de kardinalen Marty en Etchegaray, die aanvaarden om een initiatief tot verzoening te patroneren.
15 september: eeuwige geloften.
Oktober: deelname van broeder Bruno aan het wetenschappelijk congres van Turijn over de H. Lijkwade, waarvan hij in Frankrijk de grote specialist zal worden.
25 november in Parijs: goedkeuring door de Liga van een eerste Smeekschrift aan de H. Vader voor de vrede in de Kerk.
November 1977 – september 1978: Een mystiek voor onze tijd, een hedendaagse benadering van het mystieke leven en de vereniging met God langs de weg van de schoonheid.
Augustus: lijkrede voor Paulus VI.
September – oktober: editorialen over Joannes-Paulus I : Een nieuwe H. Pius X zonder dat hij het zelf beseft.
De heilige die God ons geschonken heeft.
November: De 150 punten van de Falanx, ons eigen « rode boekje » (samenvatting van de doctrine van de CRC op godsdienstig, politiek en ecologisch gebied).
6 augustus: dood van Paulus VI.
26 augustus: Joannes-Paulus I tot paus verkozen.
September: eerste Libanese oorlog.
29 september: moord op paus Joannes-Paulus I.
Jean-Paul II16 oktober: Joannes-Paulus II tot paus verkozen.
1979
 
Einde van de uitbreidingswerken aan het Maison Saint-Joseph.
Mei: tweede reis naar Canada.
Notre-Dame de GuadalupeDecember: broeder Bruno gaat naar Mexico om de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe te bestuderen.
Januari – September: reeks artikels over de politieke compromissen van Joannes-Paulus II, over de Poolse illusie en over de Rechten van de Mens.
Februari: begin van de Mémoires et récits, elke maand gepubliceerd tot in 1992.
Le Saint-Suaire de TurinAugustus: eerste speciaal nummer gewijd aan de H. Lijkwade.
24 december in Parijs: Vier manieren om gelijk te hebben met de Paus. De CRC kiest voor de eis van de waarheid, maar in het vertrouwen dat de Kerk zichzelf moet redden.
Februari: Péril en la demeure (Jean-Marie Paupert).
4 maart: encycliek Redemptor hominis.
1980
  Marie Noël
November 1979 – Juli 1980: De grote confrontaties van onze eeuw, de moderne antichristelijke systemen (jodendom, islam, vrijmetselarij) in het licht van de Kerk.
13 juni in Chartres: studie over het werk van de dichteres Marie Noël.
September: speciaal nummer over Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe.
22 november in Parijs: Tegen de oorlog, aankondiging van de dreigende Derde Wereldoorlog, zijn oorzaken en wat Frankrijk ertegen kan doen.
April: Brief over de Eucharistie.
Mei: bezoek van Joannes-Paulus II aan Frankrijk.
November: Ronald Reagan president van de Verenigde Staten.
Le pape Jean-Paul II30 november: encycliek Dives in misericordia.
1981
 
13 mei: « Abbé de Nantes begaat ernstige theologische dwalingen » (Mgr. Lanzoni van het Staatssecretariaat aan een privé-persoon)
5-21 oktober: derde reis naar Canada.
December: reizen van broeder Bruno : - naar Bologna (Congres van sindonologie) Mgr Re- naar Rome voor een onderhoud met Mgr. Re: abbé de Nantes begaat geen enkele leerstellige dwaling. Zijn fout? Een « verkeerde kerkelijke positie ».
Januari: Geruisloze geloofsafval tegen het jaar 2000
Mei: Alles over Fatima, De strijd van de CRC verloopt voortaan onder de banier van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. Een uitvoerige studie in 4 boekdelen zal volgen.
21 november in Parijs: Vervaltermijn 1983, over het gevaar van een Sovjetinval in Europa.
 Notre-Dame de Fatima
1982
 
Mei: eerste deelname van de CRC aan het defilé van Jeanne d'Arc in Parijs.
Juni: beslissing om een tweede Aanklachtenboek naar Rome te brengen, tegen Joannes-Paulus II n.a.v. zijn bedevaart naar Fatima.
17 juni: stichting van het Maison Sainte-Thérèse in Canada. Abbé de Nantes zal er elk jaar in september naartoe gaan.
November – december: het Nederlandstalig tijdschrift Ecclesia Credens verschijnt voortaan onder de titel De katholieke Contrareformatie in de 20ste eeuw.
November 1981 – September 1982: Een totale metafysica, tegenover de valse filosofie van de Paus zet abbé de Nantes zijn relationele metafysica uiteen.
Januari – September: reeks editorialen met steeds scherpere titels aan het adres van de Paus.
20 november in Parijs: Rusland voor en na 1983, de geschiedenis van het H. Rusland, zijn ziel en zijn roeping, zijn boetedoening en zijn naderende bekering.
Februari: schismatieke wijding door pater Guérard des Lauriers.
Juni: inval van Israël in Zuid-Libanon, verdrijving van de PLO.
15 september: Joannes-Paulus II ontvangt Yasser Arafat in audiëntie.
Wees niet bang ! André Frossard interviewt de Paus.
1983
 
Liber II - Rome 198313 mei: overhandiging van de tweede Liber accusationis. Mgr. Hamer weigert hem in naam van de Paus en beweert dat abbé de Nantes zijn dwalingen erkend heeft.
16 mei: leugenachtig perscommuniqué in de Osservatore Romano.
Juni – juli: protestbrieven gericht aan de Paus, Mgr. Hamer et kardinaal Ratzinger, die onbeantwoord blijven.
Februari – april: Karol Wojtyla, zijn leven en zijn ideeën.
November 1982 – juni 1983: De Kerk is ziek van het Concilie, Een terugblik.
Augustus: Camp-retraite over Charles Maurras. Eerste etappe van een kritische herziening van het werk van de denker van de Action française.
Augustus: Heel onze godsdienst, antwoord op de Franse catechismus Pierres Vivantes.
19 november in Parijs: Frankrijk voor en na 1789… et na 1983, « voluntaristische » geschiedenis om het plan van God met betrekking tot de naties te achterhalen.
 
Charles Maurras
23 oktober: aanslag in Beiroet tegen de Franse strijdkrachten.
1984
 
13 juli: stichting van het Maison Saint-Georges in Canada.
Allerheiligen: stichting van de Communion phalangiste, derde orde van de communauteit.
Medjugorje
November 1983 - Juni 1984: Een totale politiek, natie, legitimiteit en monarchie van goddelijk recht.
Mei – November: Verschijningen in Medjugorje ? Kritische studie van de verschijningen en van de Pinksterbeweging die ze in de Kerk propageert. Een volledig werk erover zal verschijnen in 1991.
December : Het manifest van de Communion phalangiste.
Maart: abbé Laurentin maakt reclame voor de verschijningen in Medjugorje.
25 maart: akte van toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart.
13 mei: ontploffing van het Russisch nucleair arsenaal in Severomorsk.
Mei: In de naam van God (David Yallop).
September: Joannes-Paulus II in Canada.
November: kardinaal Ratzinger lanceert een alarmkreet tegen de hervorming van de Kerk.
1985
 
Januari: aanbod tot een ontmoeting met kardinaal Ratzinger, zonder gevolg gebleven omdat de Paus het niet wou.
Februari: eerste acties van de Falanx. De jongeren van de CRC gaan de discussie aan op het terrein, « met bekwaamheid en voornaamheid ».
Februari: eerste jaarlijkse CRC-bedevaart naar Fatima.
November: het Smeekschrift voor de vrede in de Kerk wordt t.g.v. de synode naar Rome gebracht en aan de bisschoppen uitgedeeld.
November 1984 – Juni 1985: Een totale apologetica, noodzaak van het geloof en « katholieke orthodromie ».
Maart: eerste brief van de Communion phalangiste, een bulletin dat 6 maal per jaar samen met de CRC gepubliceerd wordt.
16 november in Parijs: Leve het leger! Over de strijdkrachten als laatste bolwerk van orde en reactie in een land dat overgeleverd is aan de democratie.
11 maart: Michail Gorbatsjov aan de macht in de USSR. Glasnost en perestrojka.
Mei: bezoek van de Paus aan België.
December: Romeinse bisschoppensynode voor de twintigste verjaardag van het Concilie.
1986
 
Maart: begin van de campagnes tegen de « sekten », gericht tegen de CRC.
Maart - april: proces van uitgeverij Tardy tegen abbé de Nantes omdat hij hun preconciliaire catechismus heruitgegeven heeft.
April: meerdaags bezoek van abbé de Nantes aan Vlaanderen (voordrachten), wat zich de jaren daarop zal herhalen.
Oktober - December: De drie keien, open brieven aan Mgr. Decourtray, Mgr. Vilnet en kardinaal Lustiger.
15 november in Parijs: Beroep op het oordeel van God, na twintig jaar tevergeefs een beroep te hebben gedaan op het oordeel van mensen. Abbé de Nantes plaatst zich tegenover kardinaal Lustiger in een godsoordeel.
December 1985 - april 1986: kroniek van de synode.
November 1985 – juni 1986: Een totale moraal. Geloof, hoop en liefde in de relaties van het goddelijk verbond.
Pinksteren: Een moraal voor de Communion phalangiste. Prediking aangepast aan het huwelijks- en gezinsleven van elke dag. Eerste van zes reeksen over hetzelfde thema.
September 1986 – juni 1987: discussie over het thomisme.
Februari: Mgr. Lefebvre bekritiseert de Paus en de synode.
18 mei: encycliek Dominum et vivificantem.
Réunion interreligieuse d'Assise
27 oktober: interreligieuze bijeenkomst in Assisi.
1987
 
8 december 1986 in het Maison Saint-Joseph: opening van het jaar van het geloof, smeekbeden in afwachting van het oordeel van God.
Le choix de Dieu, de Mgr Lustiger8 december in het Maison Saint-Joseph: het teken van Christus, nl. de geloofsafval van kardinaal Lustiger zoals die blijkt uit zijn boek De keuze van God.
November 1986 – juni 1987: Een totale theologie, die het werk is van bovennatuurlijk geloof en natuurlijke rede maar verlicht door de relationele metafysica.
Histoire sainte du CanadaFebruari: Gewijde geschiedenis van Canada, door broeder Pierre van de Transfiguratie. Toepassing van de CRC-doctrine op de geschiedenis van Canada.
25 maart: encycliek Redemptoris Mater.
Juli: Mgr. Zanic veroordeelt de verschijningen van Medjugorje.
Augustus: Vaticaan, de schat van de H. Petrus (Malachi Martin).
5 december: De keuze van God (Jean-Marie Lustiger).
30 december: encycliek Sollicitudo rei socialis.
1988
 
April – juni: kritiek binnen de Falanx op de standpunten van abbé de Nantes tegen Jean-Marie Le Pen en Mgr. Lefebvre.
13 juni: ontbinding van de Falanx.
Sigle de la Communion phalangiste
1 oktober: stichtingscongres van de nieuwe Falanx.
November 1987 – juni 1988: De H. Pius X, licht van de Kerk voor onze twintigste eeuw.
Januari: Het joodse Credo van Aaron Lustiger.
Juli: de Koran, vertaling en systematisch commentaar door broeder Bruno van Jezus (deel 1 van in het totaal 3 boekdelen).
September: Apologia pro vita ejus.
26-27 november in Parijs: opening van het jaar van het H. Gelaat. De H. Lijkwade in ere hersteld door de wetenschap.
24 april: presidentsverkiezingen, Mitterrand herkozen dankzij de stemmen voor Le Pen die het electoraat van Chirac verdelen.
30 juni: schismatieke wijding van vier bisschoppen door Mgr. Lefebvre.
15 augustus: apostolische brief Mulieris dignitatem.
13 oktober in Londen: verdict van de proefnemingen met de koolstof 14-methode : de H. Lijkwade zou een vervalsing zijn.
1989
 
Januari – juni: deelname van de CRC aan de « ontmoetingen van Montmartre » over het Concilie.
 
September: afvalligheid binnen de communauteiten.
Frère Bruno enquête sur la datation du Saint SuaireOktober: na grondig onderzoek onthult broeder Bruno de fraude van de « carbonari » m.b.t. de datering van de H. Lijkwade.
Oktober 1988 - juni 1996: Geschiedenis van Frankrijk volgens het plan van God.
Charles Boulanger7 mei in Parijs: De H. Jeanne d'Arc, maagd en martelares, ontdekking van het werk van Charles Boulanger (1956).
Mei 1989 – april 1990: De zaak Dreyfus, herzien en verbeterd.
1 maart: eed van trouw opgelegd door Rome aan heel de katholieke clerus; deze eed houdt in dat men akkoord moet gaan met « leerstellingen in beweging ».
april: De witte admiraal over Koltsjak (Vladimir Maximov).
Herfst: mediacampagne door pater Fox over de toewijding van Rusland. Vervalsing van het getuigenis van zuster Lucia.
Rencontre Jean-Paul II et Gorbatchev1 december: ontmoeting tussen Joannes-Paulus II en Gorbatsjov.
1990
 
Zomer: bouw van het nieuwe Maison Sainte-Thérèse in Canada.
Maison Sainte-Thérèse
Januari 1990 – Februari 1991: Echte en valse mystiek.
April: De waarheid over het martelaarschap van de kleine koning Lodewijk XVII.
Juli – augustus: Hoe moeten we het leergezag van Petrus op de juiste manier dienen ? Theologische verklaring van de positie van de CRC.
September: retraite van de communauteiten over Het getuigenis van Joannes op het proces van Jezus.
Louis XVII
Benoeming van Mgr. Daucourt in Troyes.
April: koning Boudewijn weigert de Belgische abortuswet te ondertekenen.
7 december: encycliek Redemptoris missio.
1991
 
Zomer: bouw van het nieuwe Maison Saint-Georges in Canada.
Maison Saint-Georges
Juli: Fragment 7Q5, koninklijk geschenk van Jezus aan zijn Kerk. Studie over een in Qumrân teruggevonden tekst uit het Marcusevangelie.
September: retraite van de communauteiten over Koning David, voorafbeelding van Jezus Christus.
24 november in Parijs: Echte en valse wetenschap, voor of tegen Jezus. Tegen Guitton en de gebroeders Bogdanov.
17 januari: Golfoorlog.
25 maart: dood van Mgr. Lefebvre.
13 mei: Joannes-Paulus II in Fatima. Zuster Lucia biedt hem het hoofd.
Augustus: val van Gorbatsjov. Boris Jeltsin aan de macht.
1992
 
Januari: toewijding van het jaar aan het Onbevlekt Hart. Eerste vermelding van het voorafbestaan van de ziel van de H. Maagd.
Nieuwe lastercampagne tegen abbé de Nantes.
Frère François au Congrès internationale sur la pastorale de Fatima
11-12 oktober: broeder François neemt deel aan het Internationaal congres over de pastoraal van Fatima en klaagt er de vervalsing van de boodschap van zuster Lucia aan.
Januari – Februari: Evangelie en archeologie, Wetenschappelijke studies die later samen met andere gebundeld worden in 3 boekdelen.
Februari – april: Juridisch onderzoek van het Tweede Vaticaans Concilie.
Augustus: zomerkamp van de Falanx over De godsdienst van de Grieken, met toneelopvoeringen (het begin van een nieuwe traditie).
Sainte-Thérèse de l'Enfant-JésusSeptember: retraite van de communauteiten over Een nieuwe kijk op de H. Teresia van Lisieux.
13 april: vrijspraak van Paul Touvier voor het Hof van beroep.
20 september: verdrag van Maastricht.
Oktober: verschijning van de nieuwe Catechismus van de katholieke Kerk.
Procès de Paul Touvier27 november: herneming van het proces-Touvier voor het Hof van cassatie.
1993
 
13 mei in Rome: overhandiging van het derde en laatste Aanklachtenboek, nu tegen de auteur van de nieuwe Catechismus van de katholieke Kerk.
Mgr Sandri21 mei: onderhoud van broeder Bruno met Mgr. Sandri van het Staatssecretariaat.
September: retraite van de communauteiten over De relationele naastenliefde, synthese van 40 jaar mystiek onderricht (hernomen in 1997 en 1998).
Oktober - december: studie over de profetieën van de H. Don Bosco.
13 mei in Rome: Europees cultuurforum.
Joannes-Paulus II kondigt het zaligverklaringsproces van Paulus VI aan.
6 augustus: encycliek Veritatis splendor.
9 augustus: Albert II koning der Belgen.
1994
  Histoire de la Grande Guerre
Januari 1993 – November 1994: De echte geschiedenis van de Grote Oorlog 1914-1918.
Februari – juli: abbé de Nantes klaagt de republikeinse justitie in de zaak-Touvier aan.
Augustus: zomerkamp van de Falanx over De twaalfde eeuw, lente van de christenheid. Een brede historische en literaire kijk op het begin van de hoge middeleeuwen.
Oktober: Treed binnen in de hoop! Vittorio Messori interviewt Joannes-Paulus II.
1995
 
Mei: beslissing om een grote CRC-bedevaart naar Fatima te ondernemen in oktober 1996.
November – december: eucharistische en mariale kruistocht met het oog op Fatima.
December: De Freppel-beweging. Keuze van een nieuwe meester voor onze politieke denkschool.
Januari: eerste publicatie van de « Logia », opnames van dagdagelijkse preken, geestelijke lezingen enz.
November Het huisje van Maria, van Nazareth naar Loreto.
Jean Duns Scot
November 1995 – maart 1996: Theologie en mystiek van de Z. Joannes Duns Scotus.
30 maart: encycliek Evangelium vitæ.
april: Pétain, de verloren overwinning, 1918-1940 (Guy Pedroncini).
Mei: Chirac president van Frankrijk.
Zomer: De broeders en de zusters van Jezus (François Refoulé).
1996
 
10 januari: publicatie van het rapport-Guyard over de sekten. De CRC wordt erin geklasseerd als “gevaarlijke sekte” !
27 juli: officieuze verklaring van Mgr. Daucourt over abbé de Nantes.
Lastercampagnes.
Augustus: bevel om het bisdom te verlaten.
Retraite in de Grande Chartreuse, daarna verblijf in Canada.
Correspondentie en ontmoetingen tussen Mgr. Daucourt et broeder Bruno.
22 september: laatste Brief aan de Falanx, vervolgens volledige afzondering in de abdij van Hauterive in Zwitserland.
13 oktober: CRC-bedevaart « Joannes-Paulus I » naar Fatima.
27 december: Mgr. Daucourt wil de communauteiten een nieuw statuut en een nieuwe leiding opleggen, zonder rekening te houden met onze leerstellige oppositie.
Januari – september: de etappes van de mariale kruistocht naar Fatima : Loreto, Notre-Dame des Victoires, Pontmain, La Salette, Lourdes.
Augustus: zomerkamp over de 16de eeuw : Humanisme, Reformatie en Contrareformatie.
Pèlerinage Jean-Paul Ier à Fatima - 1996
Miracle eucharistique de Moure
1997
 
3 januari: broeder Bruno en broeder Gérard gaan abbé de Nantes uit Hauterive halen.
10-25 maart: aanmaning door Mgr. Daucourt en antwoord van abbé de Nantes.
9-13 mei: canoniek voorschrift van Mgr. Daucourt.
1 juli: decreet waarin ten aanzien van abbé de Nantes gesproken wordt van suspensie en interdict.
4 juli: hiërarchisch beroep tegen dit decreet. Drie dagen later verwerpt Mgr. Daucourt dit beroep.
23 juli: nieuw hiërarchisch beroep, samen met de drie Aanklachtenboeken overgemaakt aan Rome door de apostolische nuntiatuur, voor onderzoek ten gronde door de Congregatie van de geloofsleer.
8 december: toewijding van de Falanx aan de Onbevlekte Ontvangenis. Abbé de Nantes « geeft de fakkel door aan de H. Maagd ».
December 1996 - december 1997: Pater Charles de Foucauld, naar de bronnen van de mystiek van onze geestelijke vader.
April: speciaal nummer over de fotografie van de H. Lijkwade n.a.v. het eeuwfeest van de eerste foto's. Concept voor een CRC-bedevaart naar Turijn.
Augustus: zomerkamp over De 17de eeuw, de Gouden Eeuw van Frankrijk.
Saint Maximilien KolbeNovember: De H. Maximiliaan Kolbe, martelaar van de Onbevlekte Maagd.
Goede Week: op Arte wordt de reeks Corpus Christi uitgezonden, gericht tegen de historische juistheid van de Evangelies.
De waarheid over de veroordeling van de Action Française (Philippe Prévost).
18 mei: tweede eucharistische verschijning in Moure.
September: wereldjongerendagen in Parijs.
1998
 
24 maart: verwerping van het beroep door Rome, dat de suspensie bevestigt maar niet het interdict.
9 mei: CRC-bedevaart naar Turijn. Verering van de H. Lijkwade en bezoek aan de plaatsen waar Don Bosco geleefd en gewerkt heeft.
24 mei: beroep van abbé de Nantes op het tribunaal van de Apostolische Signatuur, tegen de onwettigheid van de procedures.
Juli: geloofsbelijdenis en eed van trouw overeenkomstig het Motu proprio.
Juli - oktober: Een bevrijdend Motu proprio.
Augustus: zomerkamp over De achttiende eeuw.
September 1998 - januari 1999: exegetische polemiek tegen de paters Boismard en Nodet.
4 mei in Rome: mysterieuze moord op de commandant van de Zwitserse Wacht.
18 mei: derde eucharistische verschijning in Moure.
Motu proprio Ad tuendam fidem.
Zomer: Mgr. Stenger benoemd tot bisschop van Troyes in de plaats van Mgr. Daucourt.
14 september: encycliek Fides et ratio.
December: versterking van de wetten van de Franse staat over opvoeding en jeugd.
1999
 
9-14 juni: bedevaart van de communauteiten naar Portugal (Porto, Tuy, Moure, Coïmbra, Fatima).
7 juli: de prefect van het departement Morbihan beveelt de onmiddellijke sluiting van de fietskampen en schakelt daarvoor gendarmes in.
Lastercampagnes.
Mgr Freppel
Januari - mei: De drie geheimen van de Z. Moeder Maria van het Goddelijk Hart.
Februari: Een droom van de H. Louise van Marillac over het voorafbestaan van de Maagd Maria.
april: Abbé Freppel, wijsheid en alertheid (deel I).
Augustus: zomerkamp over de jaren 1789-1848 (beperkt t.g.v. de vervolging door de Franse staat).
November - februari 2000: Generaal Mihailovitsj, Servische held en christelijk martelaar.
Maart: militaire interventie van de NAVO in Kosovo.
13 juni: verrassingsactie in Kosovo : Russische troepen bezetten het vliegveld van Pristina (« omkering van de allianties »).
Chrétiens du TimorAugustus - september uitmoording van de christenen op Timor.
2000
 
16-17 mei: bedevaart van abbé de Nantes naar Portugal samen met broeder Bruno.
22 juli: laatste voordracht door abbé de Nantes, over het Derde geheim van Fatima. Zijn ziekte verhindert hem in toenemende mate om nog te schrijven of te preken.
Zomer: herneming van de CRC-kampen, ondanks de wetten van de Republiek.
L'abbé de Nantes7 oktober: geheime beslissing van de Apostolische Signatuur : weigering om het beroep van onze geestelijke vader te onderzoeken.
December 1999 - februari 2000: De datum van de geboorte van Christus en De chronologie van het Lijden.
Juni - augustus: Woordelijk en exegetisch commentaar bij het Derde geheim van Fatima. Voortaan zal de actualiteit in dat licht behandeld worden.
Augustus: zomerkamp over de jaren 1848-1900.
Pape Jean-Paul Ier19 november in Parijs: Il Papa Luciani, de heilige en de martelaar, Joannes-Paulus I, de Paus van het Geheim.
Januari: plechtigheden van het jubileum.
25 april: de Paus drukt zijn spijt uit over de fouten van de Kerk van vroeger.
27 maart: Joannes-Paulus II bidt bij de Klaagmuur.
7 mei: installatieceremonie van Vladimir Poetin.
13 mei in Fatima: zaligverklaring van Francisco en Jacinta door de Paus.
13 augustus: ondergang van de Koersk.
September: zaligverklaring van Pius IX en Joannes XXIII.
Verklaring Dominus Jesus.
2001
 
Januari: het tijdschrift van de CRC verschijnt voortaan onder de titel Résurrection (Nederlandstalige spreekbuis : Verrijzenis).
Juni: verspreiding door de pers van de « geheime » beslissing van de Apostolische Signatuur.
Broeder Bruno antwoordt met een rechtvaardiging van de canonieke positie van abbé de Nantes.
Oktober: onderzoek in het Maison Saint-Joseph in het kader van de zgn. strijd tegen de sekten. Interneringen, ondervragingen, fiscale controles.
De CRC zal in 2004 gezuiverd worden van alle aanklachten.
Februari - april: Het geheim van Mgr. Lefebvre, zijn onterechte opeising van het juridisch gezag van de paus vanaf 1980.
Weerlegging van het sedevacantisme van Sodalitium.
Mei - juli : Theologie van de Verrijzenis.
Augustus 2001 - juni 2002: In de voetsporen van de Vendéens en de legitimisten.
Augustus: zomerkamp over de jaren 1900-1914.
Augustus - november: Vladimir Solovjov, profeet van de bekering van Rusland.
Winter: Russische militaire interventie in Tsjetsjenië.
Mei: Joannes-Paulus II in de grote moskee van Damascus.
Attentat du 11 septembre à New York11 september: terroristische aanslagen in New York en Washington.
December: militaire tussenkomst van de NAVO in Afghanistan.
2002
 
Mei: lancering van de internetsite van de CRC.
Augustus: nieuwe naamswijziging van het tijdschrift: Il est ressuscité ! In het Nederlands: Hij is verrezen !
13 september: overlijden van broeder Hugues van Christus-Koning, verbod op een kerkelijke begrafenis.
Mgr Freppel tome 2Juli: Mgr. Freppel, een strijdende bisschop (deel II).
Augustus: zomerkamp over De Eerste Wereldoorlog.
Januari: economische fusie van Europa.
24 januari: tweede interreligieuze bijeenkomst van Assisi.
Oktober: herziening van de zaak-Calvi, de bankier die dood onder een Londense brug hing.
Oktober: Rosarium Virginis Mariæ, voor het jubileumjaar van Joannes-Paulus II.
2003
  Les Appels du Message de Fatima
Augustus: begin van een woordelijk commentaar op het boek van zuster Lucia, Oproepen vanuit de boodschap van Fatima.
Augustus: zomerkamp over het  interbellum.
Guerre en Irak - BagdadJanuari: tweede Irakese oorlog, gelanceerd in weerwil van het internationale recht.
17 april: Ecclesia de Eucharistia vivit.
Oktober: zaligverklaring van moeder Teresa.
December: opening van het diocesaan proces tot zaligverklaring van Joannes-Paulus I.
2004
 
8 juni: begrafenisceremonie van het hart van Lodewijk XVII in de basiliek van Saint-Denis. De CRC neemt actief deel.
Augustus - september: abbé de Nantes neemt deel aan het zomerkamp en gaat een laatste keer naar Canada met broeder Bruno.
Maart: Zoon van de Kerk, getuigenis van broeder Bruno over het werk en de strijd van onze geestelijke vader.
Augustus: zomerkamp over Maarschalk Pétain en de Nationale revolutie.
Film La Passion de Mel GibsonMaart: film The Passion van Mel Gibson.
2005
 
7 april: het Hof van beroep van Reims bevestigt de uitspraak in eerste aanleg die de communauteiten vrijpleit van alle beschuldigingen in het kader van de strijd tegen de sekten.
1 mei: jubileumbedevaart naar Notre-Dame-du-Puy.
Benoît XVI
Augustus: zomerkamp over de naoorlogse periode (de Bevrijding, de oorlog in Indochina).
13 februari: dood van zuster Lucia van Fatima.
2 april: dood van Paus Joannes-Paulus II.
19 april: Benedictus XVI tot paus verkozen.
Juli: publicatie van het Compendium, samenvatting van de nieuwe Catechismus (herzien en gecorrigeerd).
Augustus: wereldjongerendagen in Keulen.
13 november: zaligverklaring van pater Charles de Foucauld.
2006
 
Le Père Krémer17 februari: overlijden van pater Joseph Krémer, trouwe vriend van abbé de Nantes.
28 juli: Overlijden in Montréal van abbé Henri Saey, trouwe vriend van abbé de Nantes.
Mei: studie over de ontdekkingen van professor Anati m.b.t. Har Karkom, de ware berg Sinaï.
Augustus: zomerkamp over de Algerijnse oorlog.
25 januari: encycliek Deus caritas est.
19 februari: overbrenging van het lichaam van zuster Lucia naar Fatima.
November: Benedictus XVI in Turkije.
2007
 
11 november: overlijden van Eerwaarde Moeder Marie-Noël van de communauteit.
12 november: brief van Mgr. Stenger aan broeder Bruno; zijn antwoord daarop.
13 mei: publicatie van het boek van broeder François, Fatima, redding van de wereld.
Augustus: zomerkamp over Vaticanum II.
Juni: verschijning van het eerste deel van het Jezusboek van Benedictus XVI.
7 juli: Motu proprio Summorum Pontificum, dat de aloude Romeinse liturgie rehabiliteert.
December: encycliek Spe Salvi.
2008
 
Mei: bedevaart van de communauteiten naar Lourdes voor de 150ste verjaardag van de verschijningen.
Procession eucharistique à Lourdes
December: uitbreidingswerken aan de kapel van het Maison Saint-Joseph.
Augustus: zomerkamp over de Kerk in de postconciliaire periode (1966-1978).
September: publicatie van het boek Amicus, een priester van Frankrijk (religieus-politieke artikels geschreven door abbé de Nantes tussen 1949 en 1952).
Amicus
Juli: wereldjongerendagen in Sydney.
Augustus: conflict in Georgië.
September: reis van Benedictus XVI naar Frankrijk.
19 oktober in Lisieux: zaligverklaring van de echtgenoten Martin, ouders van de H. Teresia.
Oktober: ineenstorting van de beurzen, de internationale financiële crisis breekt uit.
5 december: dood van de patriarch van Moskou, Aleksej II.
2009
  Autodafé
Juli: publicatie van het boek Autodafé, kritische analyse van de teksten van Vaticanum II (geschreven door abbé de Nantes tijdens zijn gedwongen verblijf in Hauterive in 1996).
Augustus: zomerkamp over de Kerk en de eerste jaren van het pontificaat van Joannes-Paulus II (1978-1988).
29 juni: encycliek Caritas in veritate.
Oktober: start van de « gesprekken » tussen de Vaticaanse gezagsdragers en de fraterniteit Saint-Pie X.
2010
 
15 februari: overlijden van abbé Georges de Nantes.