2016

De grote beproeving van Sint-Jozef

De H. Jozef was de meest rechtvaardige onder de mensen en door ouder te worden was zijn deugdzaamheid volmaakt, sereen en evenwichtig geworden. Tot hem was het dat de ouders van de Maagd Maria spraken, want ze kenden en waardeerden hem. Ze wisten dat zij besloten had de meest volmaakte maagdelijkheid te bewaren en helemaal toe te behoren aan God. En nu vroegen ze aan de H. Jozef of hij voor hun dochtertje de beschermende taak die zijzelf niet veel langer zouden kunnen vervullen, wilde voortzetten.

De vreugde van de heiligen in de hemel en binnen de Kerk

De grote breuklijn is niet die van de dood : die is immers verzwolgen geworden door de Overwinning van Christus, zegt ons Sint-Paulus. Voortaan zijn we in gemeenschap met de heiligen in de Hemel en de Kerk is voor ons reeds een voorsmaak van het geluk van de Hemel. Waar ligt dan de breuklijn ? Ze bevindt zich tussen hen die in de Kerk zijn en zij die er niet zijn, tussen hen die in zich de genade hebben en de ongelukkige zondaars die ze niet hebben. De dood heerst over de zondige mensen terwijl het leven reeds triomfeert in wie vrijgekocht is.

De liefde van Jezus voor de armen

Er wordt gezegd dat Jezus zich richtte tot wie zichzelf volmaakt vond. Waarom? Omdat Hij hoopte hen te veranderen. Zoals mijn moeder of onze onderwijzeres die me apart namen om me op mijn plaats te zetten. Dat gebeurde om me te veranderen, om me te doen inzien dat ik het leven onmogelijk maakte voor mijn omgeving. Gelukkig dat ik die personen gehad heb! Het was een genade die Jezus aan de Farizeeën schonk opdat ze hun houding zouden veranderen alvorens door God na dit leven geoordeeld en gestraft te worden.

« Zal de Mensenzoon bij zijn terugkeer nog het geloof op aarde vinden ? »

« Als de Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof op aarde vinden ? » Soms vrees ik dat deze vreselijke voorspelling van Jezus zich letterlijk aan het voltrekken is en dat we allemaal, de enen meegesleept door de anderen, afglijden naar de geloofsafval die we zo aanklagen... Maar op andere momenten denk ik ook aan jullie onverschrokken vastberadenheid in het geloof en jullie vurigheid om Jezus en zijn H. Moeder te beminnen.

Credo. 9 - Ik geloof in de schepping van Adam en Eva

De mens is vanaf zijn oorsprong in het bezit van een dubbele natuur, een lichamelijke en een geestelijke, waarover hij vrijelijk kan beschikken om zijn levensloop te sturen en richting te geven aan de gemeenschappelijke bestemming van de familie waartoe hij behoort. Boven hem zal God ongetwijfeld willen tussenbeide komen in dit avontuur, er het verloop van willen hertekenen, er de etappes en het doel van willen bepalen. Evolutie of niet, de ware geschiedenis begint bij de eerste mens.

Het primaatschap van Petrus

« Nog een derde keer vroeg Hij : “ Simon, zoon van Johannes, houd ge van Mij ? ” Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, en hij zei : “ Heer, Gij die alles weet, Gij beseft toch wel dat ik van U houd. ” Daarop zei Jezus : “ Weid dan mijn schapen « (Jo 21, 17). Door deze derde keer maakt een vernederde Petrus zijn drievoudige verloochening goed en wordt hij bekleed met de taak « zijn broeders te bevestigen ».

De tweevoudige liefde van het Hart van Jezus

Een man houdt van zijn vader, zijn vader is meer dan hij, staat boven hem. Het is een liefde als zoon, een liefde van een man voor zijn vader. Anderzijds is het een liefde van de Bruidegom, van de goddelijke Bruidegom, voor zijn bruid, de mensheid. Dat maakt een trilogie : er is de Vader in de Hemel, er is de Zoon die op aarde van Hem houdt als zijn welbeminde Vader en er is de Zoon die, uit liefde voor de Vader en overeenkomstig diens wil, houdt van de mensheid als van zijn bruid.

De grootsheid van Sint-Jozef

Jozef, rechtschapen en goede man, onze vader en onze beschermer, wie zou de verkondiger willen zijn van uw innerlijke grootsheid ? Ik zou het niet durven. En nochtans lijd ik er te zeer onder te zien hoe onbekend die grootsheid is. Daarom wil ik proberen ze op mijn eigen, povere manier onder woorden te brengen. Hij die de schoonheid en verfijndheid begrijpt van de liefde die u de H. Maagd Maria toedraagt, ook al is hij de grootste zondaar, zal de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de deugd voelen.

Pater de Foucauld, model van de liefde tot God

« Ik vraag Jezus niet om vertroosting (allereerst verdien ik het niet), want dan zou ik diep in mijn hart zo'n grote vreugde ervaren of voelen dat het voor mij een paradijs zou zijn, en men kan zijn paradijs niet tegelijkertijd in deze en in de andere wereld vinden. Ik vraag Hem slechts één ding: Hem trouw te zijn. Helaas! Ik ben dat zo weinig… Als ik tenminste zou voelen dat Jezus van me houdt, maar Hij zegt me dat nooit » (Z. Charles de Foucauld).

De Verrijzenis is een historisch feit

Het zijn niet de oude profetieën die bij de leerlingen het geloof lieten ontkiemen, maar de feiten, alle gebeurtenissen van die dag die hen daartoe gedwongen hebben, en op de eerste plaats de ontdekking van het lege graf. Eigenlijk zegt men verkeerdelijk “ leeg ”, want het graf is niet leeg. Het is vervuld van de aanwezigheid van de H. Lijkwade. Jezus heeft beide, de H. Lijkwade en het graf, achtergelaten om de Maagd Maria te gaan troosten en dan te verschijnen aan Maria Magdalena.

Wat moeten we doen om de goede week echt te beleven ?

Tijdens de dagen van de Goede Week wordt ons niet gevraagd ons te laten kruisigen of buitengewone offers te brengen. Er wordt ons eenvoudigweg gevraagd om te kijken naar het Kruis en onze ogen op Jezus Christus te richten om te zien en te horen wat Hij doet. En we zullen aan alle grote liturgische plechtigheden deelnemen opdat de geest ervan ons zou doordringen: één enkel iemand, de mens geworden Zoon van God, is gestorven voor de zonden van de massa.

Laten we de goddelijke barmhartigheid afsmeken door het Onbevlekt Hart van Maria

Het onderricht van Jezus vandaag is een strenge waarschuwing voor onze maatschappij die diep in de ondeugd is ondergedompeld. Het is ook een waarschuwing voor ieder van ons. Men kan vandaag niet het Lijden van Christus herdenken zonder er bij stil te staan dat ons volk, dat vroeger christelijk was, zich vandaag in een toestand van boosaardigheid en perversiteit bevindt die veel groter zijn dan wat de situatie in Jeruzalem was. Wat zal dan ons lot zijn ?