2015

Het Onbevlekt hart van de goddelijke Maria

Men zegt vaak dat de H. Geest slechts het voorwerp is van een heel modale eredienst, zeer beperkt en afwijkend van wat eigenlijk zou moeten. Er is nochtans een antwoord, te vinden bij pater Kolbe, bij Louis-Marie Grignion de Montfort. Het springt in het oog, men moet er alleen maar aan denken! Men heeft de Kerk verweten ons een soort aanbidding van de Maagd Maria te hebben aangeleerd die helemaal ongepast is. Welnu, als men alle verwijten en kritiek tegen de Kerk verzamelt, komt men uit bij een zeer mooie openbaring van de volle en volledige waarheid.

De Advent : vreugdevolle verwachting van de terugkeer van Christus

Als we trouw zijn aan de boodschap van Fatima, als we trouw zijn aan de verering van het H. Aanschijn, kan ons niets slechts overkomen. We zijn om zo te zeggen de voorhoede van de Kerk die opnieuw geboren zal worden doorheen apocalyptische gevechten, en nadien zal Rusland zich bekeren en zal er een tijd van vrede aanbreken, zoals de Allerheiligste Maagd Maria gezegd heeft. Massa's missionarissen zullen er op dat moment nodig zijn om de wereld te bekeren. 

Voor een Christelijk Europa !

Islamitisch geweld ; luthers en hitleriaans racisme; oosters schisma en bolsjewisme, calvinistisch materialisme en Anglo-Amerikaanse consumptiemaatschappij… Wanneer dat alles de wereld ondergedompeld zal hebben in de rampspoed waarin hij zich nu bevindt, en wanneer we daardoor opnieuw een vreselijke wereldoorlog zullen doormaken waarbij de massagraven onwaarschijnlijk astronomische afmetingen zullen aannemen, zal men zich toch de tijd herinneren van vrede en voorspoed die de wereld gekend heeft onder de banier van Christus.

Het eschatologisch discours

Jezus verlaat Jeruzalem 's avonds; de zon schijnt nog. Hij gaat waarschijnlijk slapen. Hij gaat weg uit Jeruzalem, we zijn aan hoofdstuk 24 van Mattheüs, hoofdstuk 13 van Marcus, hoofdstuk 21 van Lucas. Zo heeft Jezus de gelegenheid om zijn apostelen te verduidelijken wat komen gaat. Het zijn de fameuze eschatologische toespraken die pater Prat, in het tweede volume van zijn « Jezus Christus » heel goed betitelt als: Het einde van een wereld en het einde van de wereld.

« Mijn leven geven als losgeld » (Mc 10, 45)

Enkel het onveranderde katholieke geloof, het juiste begrip over de zonde en de rechtvaardigheid van God maken ons ontvankelijk voor een goed begrip van de steeds nieuwe Openbaring van onze Verlossing door de gekruisigde Christus, een werk van onbegrensde barmhartigheid. Wie gelooft daar vandaag nog in? Wie hoort dit woord van Jezus in al zijn waarheid, zonder uiterlijke schijn: « Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor velen » (Mc 10, 45) ?

Wie is de « rijke jongeling » ?

Kunnen wij in de rijke jongeling werkelijk « iedere mens erkennen die bewust of onbewust (sic) nadert tot Christus, Verlosser van de mens, en die Hem de morele vraag stelt » (Splendor Veritatis)? Met betrekking tot hem spreken van een “vraag over de fundamentele zin van zijn leven”, betekent dit niet dat men op beledigende wijze de roeping van het uitverkoren volk banaliseert en alle godsdiensten afvlakt tot hun kleinste gemene deler ? Wie is dus die jongeling ?

De christelijke familie : Gaudium et Spes !

Ieder christelijk gezin dat een nieuw kind op de wereld zet, stelt een daad van liefde tot God en de naaste, die ik een daad van volmaakte liefde zou noemen. Dat is des te meer het geval omdat jullie weten dat kinderen veel van jullie zullen vragen, dat het een beproeving zal zijn, dat jullie er absoluut niet voor geprezen zullen worden noch gelukgewenst door de omgeving. Deze kinderen zullen in de school en in het beroepsleven aan vreselijke moeilijkheden blootgesteld worden en slechts moeizaam hun zielenheil kunnen verwerven. Maar jullie geloof triomfeert over alle vrees ! Dat is mooi en jullie hebben gelijk !

« Gij zijt Petrus, maar ge zijt zwak »

Het was noodzakelijk dat Leo II een heilige was om te weten dat het een heilige paus is die in de Kerk de Waarheid hersteld heeft door een paus die zijn plichten niet nakwam in de ban te slaan. Zo is het pausdom onkwetsbaar, is het verheven boven elke kritiek. Mensen zijn zwak, maar het pausdom zet zijn weg verder: « Tu es Petrus », met de correctie van het « Vade retro Satanas ». Ondanks de verontwaardiging en de dwalingen van iemand als pater Congar heeft het « Tu es Petrus » het recht over heel Rome te weerklinken. 

Het plan van God

« Ik ben het Brood des levens », zegt Jezus: Ik ben het die, door mijn onderricht, door mijn persoon, jullie de mogelijkheid geef om niet te sterven in de woestijn van de aarde, maar onthaald te worden in de eeuwige tabernakels. Jezus weet goed dat de Joden niet ontvankelijk zijn voor zijn boodschap, noch in staat het voedsel te eten dat Hij hen aanbiedt, namelijk zijn onderricht, zijn mirakels, zijn leer, zijn gehele persoon, die als enige in staat zijn de genade in hun ziel te vernieuwen.

Het Heilig Sacrament : aanwezigheid van Jezus

Wanneer men niet houdt van het mysterie van God, dan is de gedachte dat Christus onder ons aanwezig blijft, dag en nacht, in alle kerken, absoluut onbegrijpelijk. Als we geloven, weten we dat Christus, vol liefde, onder de zijnen is willen blijven in een werkelijke tegenwoordigheid die men de “ transsubstantiatie ” noemt, omdat er geen brood en wijn meer overblijft: het zijn werkelijk het Lichaam en het Bloed van Christus die op het altaar aanwezig zijn.

De stap achteruit van de « charismatische vernieuwing »

In de intieme vereniging van de H. Geest met de Kerk is er in het begin een opflakkering van passies geweest. Nu zijn de Kerk en de H. Geest als oude echtgenoten. Ze hebben miljoenen en miljoenen wezens tot eeuwig leven voortgebracht, ze weten wat het is. Wat nu overheerst zijn de wijsheid, de deugden, de trouw aan een leer en een liturgie die Christus ons gegeven heeft. De vreugde heeft een andere dimensie gekregen, ze heeft zich gezuiverd. 

Van Hemelvaart naar Pinksteren, gisteren en vandaag

Op een dag zal de paus, plaatsvervanger van Jezus Christus, opvolger van de H. Petrus, het stilzwijgen doorbreken. Hij zal de wereld toespreken in de kracht van God. God kan zich niet laten overwinnen. Vandaag lijkt de Kerk volledig overwonnen en overal verpletterd. De paus zal spreken en iedereen zal hem volgen. In tussentijd mag men vooral de naastenliefde niet vernietigen. Iedereen moet de ware leer verdedigen en spreken volgens zijn overtuiging; voor de triomf van de waarheid, de triomf van het goede, de triomf van de schoonheid van de Kerk.

De goede herder en de slechte herders…

Als Jezus ervan droomt om van heel de mensheid nog slechts één kudde te maken onder het gezag van één enkele herder, dan heeft men ons dit binnen de Kerk gedurende tweeduizend jaar, tot bewijs van het tegendeel, op een eensluidende manier uitgelegd: deze kudde is die van de Kerk; haar herder is Onze Heer Jezus Christus. De toegang tot en de vereniging met deze kudde wordt ons gegeven door het Bloed van Christus. En als alle mensen reeds rechtens gered zijn door Jezus, dan moeten zij dit recht nog verdienen, namelijk door het christelijk geloof, door expliciet, vanzelfsprekend, lid te zijn van de katholieke Kerk.

De leerlingen van Emmaüs

Het is op deze manier, door het onweerlegbaar getuigenis van de leerlingen en de apostelen, dat het historisch en ongezien feit van de Verrijzenis van Christus zich opgelegd heeft aan de wereld, en dat het geloof van de enen, versterkt door het geloof van de anderen, tot op vandaag bewaard blijft. Mochten we, dankzij deze twee leerlingen van Emmaüs, sterk worden in het geloof en branden van liefde zodat we nog slechts één wens hebben: het geloof verkondigen aan een wereld die ten onder gaat in scepticisme en atheïsme.

Zien om beter te geloven en meer te beminnen

Het spreekt vanzelf dat het beter is te geloven zonder te hebben gezien. Wat echter de uitspraak betreft dat wie gelooft er geen nood aan heeft te zien, daar gaat het om een grondige vergissing. Vandaag zijn er helaas velen die zeggen dat men de Lijkwade of de openbaringen van Fatima niet nodig heeft en dat men er geen nood aan heeft dat de Hemel zich aan ons op een stoffelijke manier openbaart. Ze minachten zo de prachtige tussenkomsten die de Hemel in de twintigste eeuw doet voor onze redding !

Goed sterven om voor altijd te leven

Hoe erg is het om te zien dat de christenen van vandaag zich alleen nog hechten aan het leven op aarde. Vrijwillig beroven ze zich van het enige licht dat de talrijke beproevingen die ze moeten doorstaan zou kunnen verlichten. Ze vestigen al hun hoop en hun vreugde op de vergankelijke goederen. Gevangen in hun dromen storten ze in de dood, waarbij ze van de grootste daad van hun leven de meest ijdele maken. Sterven is voor hen slechts sterven…Voor ons betekent het eindelijk echt leven.

De zonden van de goede christenen

Als de bronzen slang de voorafbeelding is van Christus de Verlosser, dan is de beet van de slangen wel degelijk die van de zonde die in en rondom ons aanwezig is. Is het dan zo dat één enkele blik naar het Kruis, één enkele bezieling van het hart door de gekruisigde Jezus volstaat om genezen te worden en vergeving te bekomen van onze fouten? Het evangelie van deze zondag doet ons mediteren over « de zonde in het leven van de christen » en de ingesteldheid waarvan men moet getuigen om vergeving te krijgen. 

Het smeekgebed van een zoon van de Kerk

De beproeving lijkt lang te duren als ze te zwaar is... Het is alsof alles smelt en in slijk verandert; ik dacht niet dat de hemel zo voor onze ogen kon instorten. En verstijfd, verloren smeek ik U dat deze ellende zou ophouden. Ik smeek U, Vader, om de dageraad van de redding van de Kerk waarnaar ik uitkijk. Mijn ogen zijn zoals die van dienaars gevestigd op de handen van hun meesters, mijn ogen zijn zoals de ogen van de dienares gericht op de handen van haar meesteres.